Skattefrådrag ved investering i gründerverksemder/oppstartsverksemder

Skjermbilde 1.png

Frå 1. juli 2017 blei det innført ei skatteinsentivordning. Det vil seie at personlege
skatteytarar som investerer i oppstartselskap, får rett til fradrag i alminneleg
inntekt for opptil 500 000 kroner årleg om visse krav er oppfylt. 
Investor må blant anna beholde aksjane i minst tre år for å få rett til fradraget.

Krava som må oppfyllast for å kunne benytte seg av ordninga kjem fram her.

 

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold