Fravalg av revisjon

Skjermbilde 1.png

Aksjeselskap kan velje at selskapet sitt årsrekneskap ikkje skal reviderast etter
revisorlova, jf. aksjelova §7-6. AS kan velje bort revisjon dersom

  • Driftsinntektene av den samla verksemda utgjer mindre enn 6 mill. kroner
  • Selskapet sin balansesum er mindre enn 23 mill. kroner
  • Gjennomsnittleg tal på tilsette ikkje overstig ti årsverk

Morselskap kan velje bort revisjon når konsernet samla sett kjem inn under
terskelverdiane (nytt i 2017). Det er generalforsamlinga som må beslutte
dette og sende inn til Føretaksregisteret.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold