Vi har ledig stilling som rekneskapsførar ved vårt kontor i Leikanger.

Økonomiservice AS, saman med datterselskapet Vekstra Fredheim AS, er av dei større sjølvstendige rekneskapsførarselskapa i landet med kontor i Leikanger, Lærdal, Årdal, Sogndal og Vang.

Verksemda har i dag 27 tilsette og solid økonomi. Vi har eit spanande miljø med fokus på utvikling og vekst.

Føring av rekneskap samt rådgjeving for alle typar næringar er vår hovedvirksomhet, men vår bransje er i endring og vi ønsker å ligge i forkant med å tilby framtidsretta systemløysingar, tenester og rådgjeving for våre kunder. Vi nyttar rekneskapssystema Visma Businett og Duett med tilhøyrande nettbaserte program, saman med Visma Lønn, Finale Årsoppgjer og Avstemming samt Cantor Controller Rapportering, Power Office og Visma Dokumentsenter.

Vi har ledig stilling som:

Rekneskapsførar

ved vårt kontor i Leikanger

Vi søker etter deg som har erfaring med rekneskapsføring og har utdanning på høgskulenivå, primært innan økonomifag. Lang praksis og erfaring i yrket vil kunne kompensere for utdanning.

Du må ha gode datakunnskaper, og kjennskap til økonomisystem er ein fordel.

Vi jobbar i team slik at godt humør og evne til å samarbeide er viktige personlege eigenskapar.

Stillinga inneber rekneskapsføring, avstemming, lønnsbehandling, rapportering og fakturering for små og mellomstore verksemder.

Vi kan tilby ein spanande og utfordrande jobb i ei verksemd i framtidsretta utvikling, vekst, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige vilkår.

Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Før nærare opplysning om stillinga, ta kontakt med: Magnar Fredheim på tlf. 909 25 811 eller Tor Henning Mardal på telefon 971 46 433.

Søknad på stillinga saman med CV kan sendast på e-post til tor@oks-as.no innan 15.januar 2019.

Frå 2019 må arbeidsgiver innrapportere fordeler som ansatte får frå forretningsforbindelsar mv.

Dette vil omfatte private fordeler i form av:

 • Gåver

 • Rabatter ved kjøp av varer eller tjenester

 • Deltakelse på turer

 • Arrangement som konsert, forstillingar mv.

 • Privat bruk av bonuspoeng opptjent i arbeid

Dette medfører ein del ekstra administrativ oppfølging, både i forhold til rapportering frå dei ansatte, verdsettelse av den enkelte fordel, registrering i lønnssystemet, dokumentasjon og rapportering.

For meir innformasjon og tips til rutinar finn du her.

Ved spørsmål, ta kontakt med ditt lokale kontor.

Ikkje krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Aksjeselskap som har fråvalgt revisjon, treng ikkje revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser.

Avvikling av aksjeselskap:

Frå 1.januar 2019 slepp aksjeselskap som har fråvalgt revisjon å revidere avviklingsrekneskapet. Frå 1.mars 2019 gjeld det samme for avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjeret.

Avviklingsstyret blir fjerna som eit eige selskapsorgan. I staden blir det frå 1.mars 2019 det sittande styret som har ansvaret for å avvikle eit aksjeselskap. Det samme gjelde for allmennaksjeselskaper.

Mellombalanser:

Aksjeselskap som ha fråvalgt revisjon av årsrekneskapet skal slippe unna å måtte revidere mellombalanser som blir nytta som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Aksje- og allmennaksjeselskap må sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansen vil bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsrekneskap.

For meir informasjon, ta kontakt med ditt lokale kontor.

Kontantfakturering blir fortsatt tillatt frå 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem blir ikkje gjennomført.

Finansdepartementet foreslo i eit høyringsnotat 2.mai 2018 å oppheve muligheten til å dokumentere kontantsalg ved bruk av kontantfakturaer, som eit alternativ til bruk av eit kassasystem med produkterklæring.  Fleire har vore kritisk til dette, og departementet har teke oppfordringane til etterretning. Dette betyr at kontantsalg frå 1.januar 2019 ikkje må registrerast i eit kassasystem med produkterklæring hvis den bokføringspliktige sender ut salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bokføringsforskriften delkapittel 5-1.

For å lese meir om kontantfakturering og dei forenkla reglane kan du lesa her.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold.

Fravalg av revisjon

Skjermbilde 1.png

Aksjeselskap kan velje at selskapet sitt årsrekneskap ikkje skal reviderast etter
revisorlova, jf. aksjelova §7-6. AS kan velje bort revisjon dersom

 • Driftsinntektene av den samla verksemda utgjer mindre enn 6 mill. kroner
 • Selskapet sin balansesum er mindre enn 23 mill. kroner
 • Gjennomsnittleg tal på tilsette ikkje overstig ti årsverk

Morselskap kan velje bort revisjon når konsernet samla sett kjem inn under
terskelverdiane (nytt i 2017). Det er generalforsamlinga som må beslutte
dette og sende inn til Føretaksregisteret.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold

Skattefrådrag ved investering i gründerverksemder/oppstartsverksemder

Skjermbilde 1.png

Frå 1. juli 2017 blei det innført ei skatteinsentivordning. Det vil seie at personlege
skatteytarar som investerer i oppstartselskap, får rett til fradrag i alminneleg
inntekt for opptil 500 000 kroner årleg om visse krav er oppfylt. 
Investor må blant anna beholde aksjane i minst tre år for å få rett til fradraget.

Krava som må oppfyllast for å kunne benytte seg av ordninga kjem fram her.

 

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold

 

Endring i diettgodtgjersla

Skjermbilde 1.png

Frå 2018 blir det skatt og arbeidsgivaravgift på deler av diettgodtgjersla.

I 2017 har diettgodtgjersle vore skattefritt for arbeidstakarar, og arbeidsgjevaren har ikkje betalt arbeidsgjevaravgift av denne godtgjersla.

Tilsette som tek imot diettgodtgjersle etter staten sine satsar, må frå 2018 betale skatt på 150kr av godtgjersla - for kvart døgn. Det vil seie at arbeidstakar må betale skatt, og arbeidsgjevar betale arbeidsgjevaravgift av 150 kr av godtgjersla. Dei same reglane gjeld om ein bur på pensjonat eller privat.

Dei som får dekka faktiske utgifter etter rekning, vil fortsatt kunne motta dette skattefritt.

Kontakt oss for meir informasjon.

Høgare sjukepengdekning til sjølvstendig næringsdrivande

Frå 1.oktober 2017 auka sjukepengane frå 65% til 75% av sjukepengegrunnlaget.

Som sjølvstendig næringsdrivande har ein rett til sjukepeng frå 17. sjukefråværsdag, medan næringsdrivande som har teikna frivillig forsikring har rett frå 1. sjukedag. Auken gjeld både dei med og utan frivillig forsikring.

 

Ta kontantakt med eit av våre lokalkontor for meir informasjon.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

 

 

Les meir om sjukepeng til sjølvstendig næringsdrivande her.

Les meir om forsikring for sjølvstendig næringsdrivande her.

 

 

IPS - årets pensjonsnyheit

IPS - Individuell pensjonssparing. Nytt regelverk gjer pensjonssparing meir gunstig.

Kva er IPS:

Skjermbilde 1.png
 • Du kan spare i IPS frå du er 18 til 75 år
 • Du kan spare inntil 40 000 kr. årleg
 • Skattefordel på 24% av det årlege sparebeløpet (inntil 9600 kr)
 • Det er ingen formueskatt på sparebeløpet
 • Sparebeløpet blir beskatta som alminneleg inntekt ved uttak
 • Ingen formueskatt på avkastninga
 • Pengane er bundne til pensjon og kan takast ut frå fylte 62 år
 • Utbetalingstid minimum 10 år
 • Utbetalingane skal vare til du er 80 år
 • Du vel sjølv når du vil slutte å spare, eller om du vil justere beløpet undervegs

Ta kontakt med eit av våre lokalkontor for meir informasjon

Nye krav til kasseapparat

kasse.jpg

Alle nye kassesystem som blir kjøpt, leigd eller solgt etter 01.01.17 må vera i henhold til nye krav. Innan 01.01.19 må eksisterande system (kjøpt før 01.01.17)  bytast eller oppdaterast.

Skattedirektoratet har publisert ei oversikt over kva kassesystem som oppfyller dei nye krava. Det blir anbefalt at ein alltid sjekkar om systemet står oppført på denne lista før ein skaffar seg nytt kassasystem. Lista finn du her.

Ved innkjøp av nytt kasseapparat skal det ligge vedlagt produkterklæring som viser at systemet følg regelverket. Denne erklæringen skal oppbevarast saman med apparatet.

Formålet med det nye regelverket er bl.a. å redusere svart økonomi i kontantbransjane.

For meir informasjon angåande dei nye krava kontakt oss.